Regiotrainer.nl

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden
Artikel1. DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor
zover uit de aard of strekking van de onderhavige bedingen niet anders voortvloeit.
1. Regio Trainer: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Kortenhoef, ingeschreven
in het Handelsregister onder KvK-nummer 66683998.
2. Deelnemer: iedere natuurlijke persoon met wie Regio Trainer een overeenkomst heeft gesloten of
beoogt te sluiten en deelneemt of beoogt deel te nemen aan door Regio Trainer sessie georganiseerde
personal of small group trainingen, al dan niet in combinatie met lifestyle coaching.
3. Overeenkomst: iedere tussen Regio Trainer en de deelnemer tot stand gekomen overeenkomst
waarmee Regio Trainer zich jegens de deelnemer, tegen de daarvoor overeengekomen prijs, heeft
verbonden tot het geven van personal of small group trainingen, al dan niet in combinatie met lifestyle
coaching.
4. Sessie: elke afzonderlijke, in het kader van de overeenkomst, aan de deelnemer door of namens
Regio Trainer aangeboden personal of small group trainingssessie op een bepaalde dag en op een
bepaald tijdstip.
5. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op
een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. ALGEMENE BEPALINGEN.
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Regio Trainer Personal Training
en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
2. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de deelnemer wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.
Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het
bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen.
4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de
overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te
treden ten einde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij
wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1.Voor totstandkoming van de overeenkomst is een vrijblijvend intakegesprek en vervolgens
aanmelding middels een inschrijfformulier vereist. Elk aanbod van Regio Trainer is vrijblijvend; Regio
Trainer is nimmer verplicht een inschrijving of aanvraag voor een intakegesprek te aanvaarden.
2. De deelnemer staat ervoor in dat het inschrijfformulier volledig en naar waarheid wordt ingevuld. De
overeenkomst komt tot stand op het moment dat het ingevulde inschrijfformulier aan Regio Trainer is
verstrekt en de inschrijving van de deelnemer nadrukkelijk door Regio Trainer wordt geaccepteerd.
3. Vóór totstandkoming van de overeenkomst vult de deelnemer het door Regio Trainer aangeboden
anamnese formulier volledig en naar waarheid in. Dit formulier is bedoeld om Regio Trainer in kennis
te stellen van de persoonlijke omstandigheden van de deelnemer en ontheft de deelnemer, in geval de
overeenkomst wordt gesloten, niet van zijn verplichten als bedoeld in de volgende leden van dit artikel.
4. Door totstandbrenging van de overeenkomst verklaart de deelnemer dat hij naar beste weten
gezond en fysiek in staat is om de instructies van de instructeur zonder schade voor zijn gezondheid op
te volgen. Bij twijfel is het de verantwoordelijkheid van de deelnemer, alvorens de overeenkomst met
Regio Trainer aan te gaan, zijn arts te raadplegen.
5. Door totstandbrenging van de overeenkomst verklaart de deelnemer voorts dat hij in goede
lichamelijke en geestelijke conditie verkeert en dat hij niet op de hoogte is van een medische of andere
2
reden waarom hij niet in staat zou zijn zich in te laten met actieve of passieve training en dat deze
trainingen niet schadelijk is voor zijn gezondheid, veiligheid, welzijn of lichamelijke conditie.

ARTIKEL 4. INHOUD EN DUUR VAN OVEREENKOMSTEN
1. Regio Trainer is in geval van ziekte of andersoortige overmacht gerechtigd de uitvoering van de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden, doch is daartoe niet verplicht. De
toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. In
geval Regio Trainer de uitvoering van de overeenkomst overlaat aan derden, is hij nimmer
aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van aan deze derden toerekenbare
tekortkomingen.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, heeft een rittenkaart een geldigheidduur van 1 jaar.

ARTIKEL 5. AFMELDEN VOOR EEN SESSIE
In geval de deelnemer verzuimt deel te nemen aan een sessie, komt deze sessie voor de deelnemer te
vervallen zonder dat hij aanspraak maakt op het inhalen van die sessie op een later tijdstip, dan wel
enige andere (financiële) compensatie. In afwijking van het vorenstaande geldt dat de deelnemer op
grond van ziekte of andersoortige overmacht gerechtigd is een sessie in te halen op een nader tussen
partijen overeen te komen dag en tijdstip, mits de deelnemer zich uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de
sessie heeft afgemeld onder opgave van de reden die tot de afzegging heeft geleid. In geval Regio
Trainer gegronde redenen acht te hebben om aan te nemen dat van ziekte of overmacht geen sprake
is, bestaat geen recht op inhalen van de geannuleerde sessie dan wel andere compensatie.

ARTIKEL 6. VERPLAATSING VAN EEN SESSIE DOOR REGIO TRAINER
1. Regio Trainer spant zich in een geplande sessie doorgang te laten vinden, maar kan op grond van
overmacht genoodzaakt zijn deze te verplaatsen. Regio Trainer Personal Training streeft ernaar hiervan
uiterlijk 24 uur tevoren mededeling te doen aan de deelnemer.
2. In geval een geplande sessie door overmacht geen doorgang vindt, wordt in overleg met de
deelnemer een alternatieve datum overeengekomen. Regio Trainer kan niet garanderen dat op die
datum de eventuele groepssamenstelling gelijk is aan die van eerder gerealiseerde of geplande data.
3. Tenzij om zwaarwegende redenen van de zijde van de deelnemer geen alternatieve datum voor de
sessie kan worden vastgesteld, geldt in geval de deelnemer weigert mee te werken aan de vaststelling
daarvan, dat de aanspraak op compensatie, zowel financieel als wat betreft inhalen, vervalt.

ARTIKEL 7. ALGEMENE BEPALINGEN VOOR TRAININGEN
1. Regio Trainer voert elke sessie uit naar beste inzicht en vermogen. Regio Trainer verbindt zich echter
te allen tijde uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. Regio Trainer staat nimmer in voor de
resultaten die de deelnemer met het aangaan van de overeenkomst beoogt te behalen.
2. De aan de deelnemer toekomende rechten uit de overeenkomst zijn strikt persoonlijk en kunnen
door de deelnemer niet worden overgedragen aan derden.
3. Sessies worden verzorgd op een door Regio Trainer aangewezen locatie, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. Gebruik van schone sportkleding en –schoeisel is verplicht.
4. De deelnemer verbindt zich ertoe gedurende de sessie de aanwijzingen van de instructeur op te
volgen.
5. De deelnemer houdt zich aan het bepaalde in deze voorwaarden en de eventuele huisregels van de
trainingslocatie.
6. De deelnemer aanvaardt alle inspanningsverplichtingen op zich te nemen die conform de door Regio
Trainer verstrekte instructies aan hem worden opgedragen.
7. De deelnemer dient Regio Trainer steeds tijdig in kennis te stellen van alle feiten en omstandigheden
die voor het verantwoord volgen van de sessie van belang kunnen zijn. 8. De deelnemer is verplicht
pijn, vermoeidheid, of veranderingen die tijdens of na de sessie optreden te melden aan Regio Trainer,
evenals veranderingen in de lichamelijke conditie die gedurende de duur van de overeenkomst
optreden.

ARTIKEL 8. OPSCHORTING EN ONTBINDING
3
1.Regio Trainer is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, indien en voor zover de deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of
niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Regio Trainer ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de deelnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen.
2. Indien de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag
op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de deelnemer anderszins niet vrijelijk over zijn
vermogen kan beschikken, is Regio Trainer gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te
ontbinden, tenzij de deelnemer reeds genoegzame zekerheid voor de betaling(en) heeft gesteld.
3. Voorts is Regio Trainer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is
of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
4. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, komen alle in verband met de opschorting en/of
ontbinding van de overeenkomst door Regio Trainer te maken extra kosten en geleden schade voor
rekening van de deelnemer.
5. De deelnemer maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het
door Regio Trainer op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.6. Indien
Regio Trainer de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de deelnemer
terstond opeisbaar.

ARTIKEL 9. OVERMACHT
1. Regio Trainer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien
hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling
of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
2. Door het intreden van overmacht worden de verplichtingen van Regio Trainer die daardoor worden
belemmerd opgeschort, tenzij de nakoming door overmacht blijvend onmogelijk wordt, in welk geval
partijen de overeenkomst met onmiddellijke ingang kunnen ontbinden.
3. Indien Regio Trainer bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, blijft de
deelnemer de prijs van het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de
overeenkomst verschuldigd, als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
4. Schade als gevolg van overmacht, anders dan gehele of gedeeltelijk restitutie of kwijtschelding van
de overeengekomen prijs als voorzien in deze algemene voorwaarden, komt nimmer voor vergoeding
in aanmerking.

ARTIKEL 10. PRIJZEN EN BETALINGEN
1. Het inschrijfformulier bevat een zo volledig mogelijke opgave van alle prijsfactoren. In geval
overeengekomen is dat op een door de deelnemer aangewezen locatie uitvoering aan de
overeenkomst wordt gegeven, komen de door Regio Trainer te maken reiskosten aanvullend voor
rekening van de deelnemer.
2. Regio Trainer is gerechtigd zijn prijzen te wijzigen en zal daarvan in geval van een prijsstijging zo
spoedig mogelijk schriftelijk mededeling doen aan de deelnemer. In geval de deelnemer niet met de
prijsstijging instemt, stelt Regio Trainer de deelnemer gedurende een maand na vorenbedoelde
mededeling in staat de overeenkomst op te zeggen alvorens de prijswijziging voor de deelnemer van
kracht wordt.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de betaling vooraf te geschieden middels een
overboeking.
4. In geval van automatische incasso, is Regio Trainer gerechtigd redelijke administratiekosten in
rekening te brengen indien een betaling niet automatisch kan worden ge-incasseerd, dan wel
gestorneerd wordt. Regio Trainer is in dat geval gerechtigd de betaling, inclusief deze
administratiekosten, middels overboeking te vorderen.
4
5. In geval betaling middels overboeking is overeengekomen, dient dit te geschieden binnen zeven
dagen na factuurdatum, op de door Regio Trainer voorgeschreven wijze.
6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de deelnemer van rechtswege in.
Vanaf de dag dat het verzuim van de deelnemer intreedt, is de deelnemer over het openstaande
bedrag de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.
7. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, ter verkrijging van
door de deelnemer verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Regio Trainer, draagt hij geen aansprakelijkheid
voor enige schade die in verband met de uitvoering van de overeenkomst wordt geleden. In het
bijzonder is Regio Trainer niet aansprakelijk voor schade als bedoeld in de gevallen vermeld in het
overige van deze algemene voorwaarden.
2. Deelname aan sessies geschiedt op eigen risico van de deelnemer. Regio Trainer is niet aansprakelijk
voor enige blessure of andere schade opgelopen tijdens of ten gevolge van een sessie. De deelnemer
vrijwaart Regio Trainer van al zijn aanspraken en aanspraken van derden ter zake.
3. (Voedings)adviezen en (trainings)instructies worden te allen tijde voor eigen risico van de deelnemer
opgevolgd.
4. Regio Trainer geeft uitvoering aan sessies naar beste inzicht en vermogen. Regio Trainer verbindt
zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en draagt geen aansprakelijkheid voor schade als
gevolg van het niet of onvoldoende behalen van de resultaten die de deelnemer met het aangaan van
de overeenkomst beoogde te behalen, alsmede voor eventuele schade ontstaan doordat de adviezen
en/of instructies van Regio Trainer, al dan niet onjuist en/of onvolledig, zijn opgevolgd.
5. Regio Trainer draagt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door
de deelnemer onjuist of onvolledig verstrekte gegevens of informatie die in het belang van een
deugdelijke uitvoering van de overeenkomst niet juist of volledig aan Regio Trainer is verstrekt.
6. Alle informatie van Regio Trainer heeft uitsluitend ten doel te informeren. De informatie is niet
bedoeld om medisch advies te vervangen. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer een arts te
raadplegen voordat diëten worden aangepast en/of de deelnemer begint met een
trainingsprogramma. De deelnemer stemt vrijwillig toe alle risico’s van de dienstverlening van Regio
Trainer voor eigen rekening te nemen.
7. Regio Trainer wordt gevrijwaard van alle medische claims, processen, verlies, schade of diefstal van
eigendommen van de deelnemer of van goederen die door hem zijn meegebracht, verwonding of
overlijden, met daarin verwerkt claims over nalatigheid ontstaan uit de door Regio Trainer aangeboden
diensten. Tevens kan Regio Trainer Per-sonal Training niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele
mentale en/of psychische klachten.
8. Regio Trainer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Indien ondanks het bepaalde in deze
algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Regio Trainer Personal Training bestaat, komt
uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend
verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in
aanmerking komt;
• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Regio Trainer aan de
overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Regio Trainer toegerekend kunnen worden;
• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de deelnemer
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze
voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.
9. Indien ondanks het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid
van Regio Trainer mocht bestaan, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste drie maal de
factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de
aansprakelijkheid van Regio Trainer betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van
Regio Trainer nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op basis van
de door hem afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, wordt uitgekeerd, vermeerderd met het
eventuele eigen risico van Regio Trainer dat krachtens die verzekering toepassing vindt. In afwijking van
de vorige zin, wordt in geval de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan zes maanden, voor
vaststelling van de factuurwaarde, uitsluitend de laatste zes maanden van de overeenkomst in
aanmerking genomen.
10. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Regio Trainer, zal de deelnemer
Regio Trainer vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van
vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de
overeenkomst door Regio Trainer.
11. De deelnemer is aansprakelijk voor alle aan hem toerekenbare schade ontstaan in verband met het
gebruik van de door Regio Trainer beschikbaar gestelde trainingsmaterialen en overige eigendommen
van Regio Trainer. De deelnemer staat ervoor in dat hij tegen dergelijke risico’s voldoende is verzekerd.
12. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Regio Trainer bedraagt één jaar.

ARTIKEL 12. GEHEIMHOUDING
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van
de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk
indien dit door de andere partij is medegedeeld, dan wel voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien Regio Trainer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is
vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken,
en Regio Trainer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter
erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Regio Trainer niet gehouden tot schadevergoeding.

ARTIKEL 13. INTELLECTUELE EIGENDOM
Regio Trainer behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor op alle door hem verstrekte
informatie, tips en ideeën, alsmede op de door hem gehanteerde werkwijzen, in welke vorm dan ook.
Het is de deelnemer verboden deze vermogensrechten van Regio Trainer te (doen) verveelvoudigen, te
(doen) reproduceren, aan derden beschikbaar te (doen) stellen of te (doen) gebruiken op een andere
wijze dan waarin de overeenkomst voorziet.

ARTIKEL 14. SLOTBEPALINGEN
1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het
geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het
arrondissement van de vestigingsplaats van Regio Trainer aangewezen om van gerechtelijke geschillen
kennis te nemen

This will close in 0 seconds